Asbest Inventaris verplicht vanaf 23 november 2022 bij verkoop, en reeds sinds 1995 voor de werkvloer.

Naargelang uw situatie onderscheiden zich verschillende wetgevingen; namelijk de asbest inventaris bij verkoop, de asbest inventaris op de werkvloer en de inventaris vóór sloop van een gebouw.

Het betreft steeds een oplijsting van de aanwezige asbesthoudende materialen in een gebouw of een werkzone.

De asbestinventaris wordt opgemaakt na een inspectie van de materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten.
Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

1. Asbestinventaris op de werkvloer (bedrijf)

asbestinventaris werkvloer

Sinds 195 verplicht de  federale arbeidswetgeving  elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar. (Codex Werk).

Dit gelt dus, niet limitatief voor:

 • scholen
 • crèches
 • gemeentegebouwen
 • bedrijfsgebouwen
 • hotels

Voor deze inventarissen mag geen intact materiaal beschadigd worden voor een staalname.

Deze inventaris mag opgemaakt worden door een klassieke asbestdeskundige.

Opvolging asbestinventaris federale wetgeving

Blijkt uit de bekomen inventaris dat er asbest aanwezig is, dan moet de werkgever een beheerprogramma opmaken en dit jaarlijks laten actualiseren.


Prijs asbestinventaris & actualisatie

2. Asbestinventaris bij verkoop

Hier is de Vlaamse milieuwetgeving van toepassing. Vanaf 23 november 2022 is elke verkoper van een gebouw die opgetrokken werd vóór 2001 te beschikken over een asbestattest of asbestinventaris.

Vanaf 2032 is elke eigenaar van een constructie, opgetrokken vóór 2001, verplicht om over een asbestattest te beschikken.  Daarvoor is de eigenaar verplicht een beroep te doen op een Asbestinventaris deskundig die geslaagd is in het traject zoals voorzien in Vlarema.

Asbest inventaris

De asbestdeskundige voert ter plaatse de asbestinventarisatie uit en rapporteert de gegevens in de databank van de OVAM. (Deze databank wordt opengesteld voor gebruik vanaf 1 juli 2022).

Na een volledige invoer van de gegevens, bezorgt de asbestdeskundige u het asbestattest van de OVAM.

(De eerste attesten worden vanaf 15 september afgeleverd)

U kunt het asbestattest ook raadplegen via de Woningpas.


Prijs asbestinventaris bij verkoop

3. Sloopinventaris

Laat je een gebouw of constructie slopen of renoveren door een aannemer. Vanaf 1 juli 2022 zijn er eveneens nieuwe regels van toepassing.

Dan moet die vóór de start van de sloop- of renovatiewerken een destructieve asbestinventaris laten opmaken.

Wordt er asbest aangetroffen, dan stelt de sloopaannemer een risico- en werkplan op.

Hij meldt de werf ook 15 dagen voor de start van de werkzaamheden aan de lokale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en aan zijn preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Zo wordt de veiligheid van de werknemers gegarandeerd.


Prijs asbestinventaris sloop

Reeds sinds 2018 zijn openbare besturen verplicht om een sloopopvolgingsplan (SOP) op te stellen voor sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken die onder het toepassingsgebied van VLAREMA art. 4.3.3 vallen.

Concreet gaat het om het volgende:

 • niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume > 1000 m³
 • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume > 5000 m³ (met uitzondering van eengezinswoningen)
 • infrastructuur- en onderhoudswerken (wegenis- en rioleringswerken) met een volume > 250 m³

Nieuw vanaf 1 juli 2022

Binnenkort worden die verplichtingen uitgebreid, en dat voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerder van de sloopwerken. De nieuwe versie van het VLAREMA, in2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, stelt namelijk dat voor bovenstaande sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken ook de conformverklaring en vervolgens de tracering van het sloopafval verplicht worden.

Deze nieuwe verplichtingen gelden voor werken waarvoor een omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend na 30 juni 2022.

Tracimat

De nieuwe verplichtingen houden concreet in dat de opdrachtgever, sloper of wegenbouwer de volledige traceerbaarheidsprocedure moet volgen. Als erkende sloopbeheerorganisatie attesteert Tracimat vzw het volledig proces van de selectieve sloop en biedt ze de nodige ondersteuning.

Waar houdt u best rekening mee?

Om tijdig in orde te zijn met de nieuwe regelgeving, moet u met deze zaken rekening houden:

 1. Geef op tijd de opdracht aan een bij Tracimat aangesloten deskundige om het sloopopvolgingsplan (SOP) op te maken, conform de standaardprocedures. Het SOP moet namelijk toegevoegd worden aan de omgevingsvergunningsaanvraag.
 2. Dien het SOP vervolgens in bij de sloopbeheerorganisatie, ter conformverklaring. Het conform verklaarde SOP moet worden toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag en de contractuele documenten. U kunt het SOP ook laten indienen door de sloopdeskundige.
 3. Voordat het puin wordt afgevoerd naar een breker (producent gerecycleerde granulaten), moet de uitvoerder van de werken een verwerkingstoelating (VWT) bij de sloopbeheerorganisatie aanvragen.
 4. Na afloop van de werken levert de sloopbeheerorganisatie een sloopattest af aan de uitvoerder van de werken. De uitvoerder van de werken bezorgt het sloopattest vervolgens aan de houder van de omgevingsvergunning en toont daarmee aan dat hij of zij conform het sloopbeheersysteem heeft gewerkt.

Bron: OVAM

Syndic voor uw gebouw?
Vanaf €19/ maand

 • Volledige financiële verwerking
 • Technisch beheer
 • Jaarlijkse vergadering
 • Gedigitaliseerde boekhouding

Vergelijk syndici in je buurt
Huis verkopen met IMMOkantoor?
Bekom beste voorwaarden

 • No cure no pay
 • Realistische waardebepaling
 • Aanvraag attesten
 • Begeleide bezoeken
 • Uitgekiende marketing

Vergelijk immokantoren
Online schatting eigendom?
Gratis online waardebepaling van jouw eigendom

 • Gevalideerd door echte pro’s
 • Gratis
 • Specialisten in jouw buurt

Schatting.online

  Winkelwagen