Algemene Gebruiksvoorwaarden

aanbieders

Inleiding.

Bv Ordeo richt op www.attesteo.be (hierna het platform) een Marktplaats in waarop meerderjarige   aanbieders (hierna de ” aanbieders” of “U”), na intekening en via haar tussenkomst en na haar goedkeuring, in contact kunnen komen met aanvragers die ook op het platform  ingetekend hebben (hierna de “Aanvragers”), met als doel het verkopen verschillende soorten attesten & inspecties (hierna de ” attesten” genoemd) tegen een vaste prijs (hierna de “Dienst”).

Om van de Dienst gebruik te kunnen maken, aanvaardt de  aanbieder om zich zonder beperking noch voorbehoud te schikken naar deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aanbieders (hierna “AGV   aanbieders”). Die aanvaarding gebeurt door een valideringsklik bij intekening op de Dienst.

De verkopen die via de Dienst tot stand komen tussen Aanvragers en   aanbieders, vallen onder de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Dienst (hierna “AVV”), die eveneens door de aanbieder aanvaard moeten worden bij elke aankoop; ze vullen de huidige AGV   aanbieders aan.

De aanbieder kan via zijn dashbord geen aanvullende of wijzigende verkoopsvoorwaarden bedingen die de rechten van de  de aanvragers beknotten.

Ordeo Bv  nodigt U uit om kennis te nemen van de AVA via doorklikken op de Algemene Gebruiksvoorwaarden   aanbieders.

Ordeo Bv  behoudt zich het recht voor om deze AGV   aanbieders  te wijzigen. Elke wijziging wordt onmiddellijk van kracht voor de online   attesten vanaf de kennisgeving aan de  aanbieder.  Ze zullen niet gelden voor de transacties die lopen bij de inwerkingtreding van de wijzigingen.

1. Voorwerp

De huidige AGV  aanbieders hebben tot voorwerp: het bepalen van de voorwaarden waaronder BV ORDEO, in het kader van de Dienst, technologische middelen ter beschikking stelt van de   aanbieders die hen in staat moeten stellen om de   attesten te verkopen.

2. Omschrijving van de Dienst

De Dienst bestaat uit een pakket middelen die de   aanbieders in staat moeten stellen om contact op te nemen met de Aanvragers, zodat ze   attesten te koop kunnen aanbieden, om de   attesten van een referentie te voorzien en ze te beschrijven, om de bestellingen te aanvaarden die door de Aanvragers geplaatst worden, om de prijs voor de gekochte attesten te innen en om de dienst na verkoop voor de verkochte   attesten te beheren.

De transacties die via de Dienst tot stand komen met het oog op het verkopen van   attesten, worden rechtstreeks gesloten tussen De aanvrager en de  aanbieder. BV ORDEO is in geen geval door aanbieder van de   attesten die door de   aanbieders worden voorgesteld door tussenkomst van de Dienst.

Bij het niet respecteren van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden   aanbieders, behoudt BV ORDEO zich het recht voor om de betrokken  aanbieder tijdelijk of definitief de toegang tot de Dienst te ontzeggen door opschorting of nietigverklaring van de huidige bepalingen onder de voorwaarden voorzien in artikel 7.

De  aanbieder is  verantwoordelijk voor de belastingen, rechten, heffingen en milieuheffingen die verschuldigd zijn in het kader van de transactie die hij met een Aanvrager sluit.

3. Toegang tot de Dienst

Naast het aanvaarden van deze AGV   aanbieders, wordt de toegang tot de Dienst afhankelijk gemaakt van het openen van een account op het platform. Naargelang de keuze abonnement is een maandelijkse fee al dan niet verschuldigd.  U moet daartoe de gegevens verstrekken die het mogelijk maken om U te identificeren. Bij opening van die account verbindt U zich ertoe om enkel juiste gegevens te verstrekken, en om BV ORDEO onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging daarvan.

Daartoe stelt BV ORDEO het volgende e-mailadres tot Uw beschikking:  support@ordeo.be

De toegang tot de Dienst is beperkt tot één enkel account, alle dubbele accounts zullen onmiddellijk geschrapt worden behoudens voorafgaand akkoord van BV ORDEO.

Om de Dienst te gebruiken moet U de identiteitsgegevens en het paswoord gebruiken die U bij de opening van uw account toegekend werden. U verbindt zich ertoe om die gegevens geheim te houden en om die niet aan derden door te geven. U zal immers als enige verantwoordelijk zijn voor de toegang tot de Dienst dank zij uw identificatiecode en het paswoord, behalve in geval van misbruik waarvoor U niet verantwoordelijk kunt worden gesteld.

In geval van verlies, verduistering of frauduleus gebruik van uw identiteitsgegevens en/of uw paswoord, verbindt U zich ertoe om de commerciële dienst van BV ORDEO daar onmiddellijk van op de hoogte te brengen via het volgende e-mailadres: support@ordeo.be

De aanbieder is aansprakelijk voor onrechtmatige toegangen, schadelijke gevolgen en verstoringen door het niet vertrouwelijk behandelen van zijn identificatiegegevens.

4. Verplichtingen in verband met transacties die via de Dienst tot stand komen

4.1. Verplichtingen van algemene aard

De  aanbieder verbindt zich ertoe om de wetgeving na te leven die van toepassing is op het uitoefenen van een handelsactiviteit (namelijk de inschrijvingsregistratie, boekhoudkundige, sociale en fiscale verplichtingen). De  aanbieder kan uit hoofde van zijn activiteit van verkoop van goederen op het platform onderworpen zijn aan de verplichting om fiscale en sociale aangiftes in te dienen.

De  aanbieder verbindt zich er ook toe om de reglementen en wetten na te leven waaraan hij als professionele  aanbieder onderworpen is met betrekking tot de   attesten die hij op het platform verkoopt.

Overigens zal de  aanbieder er zich uitdrukkelijk van onthouden om rechtstreeks of onrechtstreeks, onder welke vorm dan ook (vooral door het plaatsen van hypertekstlinks, door boodschappen in de Attestbeschrijving, door elk drukwerk in de pakketten die aan De aanvrager gestuurd worden, of nog door het gebruik van het URL-adres van zijn Internetsite in zijn identificatiegegevens of op de verkooppagina, of door gebruikmaking van het verpakkingskarton) zijn eigen   attesten of diensten, of die van anderen, te promoten.

De  aanbieder verbindt zich ertoe om alle middelen aan te wenden om optimaal te voldoen aan zijn verplichtingen, door een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de Aanvragers.

Hij verbindt zich er vooral toe om de e-mails van de Klantendienst en van de Commerciële Dienst van BV ORDEO te beantwoorden, evenals die van de Aanvragers, en dat in het Nederlands en binnen een tijdspanne van twee werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst ervan.

Het mailverkeer tussen de  aanbieder en BV ORDEO is strikt vertrouwelijk. De  aanbieder verbindt er zich bijgevolg tot om de inhoud ervan niet aan derden mee te delen.

aanbieder zal zich onthouden van het gebruik van beeldmateriaal of handelsnamen, pseudoniemen of opmerkingen of andere boodschappen die beledigend zijn, in strijd met de openbare orde of de goede zeden, die inbreuk maken op de rechten van personen of de intellectuele eigendomsrechten van derden, wet- en regelgeving en het merkimago van Attesteo, zonder dat deze opsomming volledig is. Bij gebreke hiervan behoudt BV ORDEO zich het recht voor om de toegang tot de Dienst aan de betrokken  aanbieder tijdelijk of definitief te onderbreken, door deze Overeenkomst op te schorten of te beëindigen onder de voorwaarden voorzien in artikel 7.

4.2. Verplichtingen betreffende het aanbod van   attesten op het platform

De  aanbieder verbindt zich ertoe, en garandeert, dat hij enkel de   attesten zal verkopen waarvan hij de voorafgaandelijke bestelling & betaling heeft ontvangen en waarvoor hij de nodige licenties  heeft en waarop hij het recht heeft om ze te verkopen. Hij garandeert dat zijn geleverde dienst op geen enkele manier strijdig is met de geldende wetten en reglementeringen en met de normen die al dan niet verplichtend zijn  en dat ze geen afbreuk doen aan de rechten van derden. Op dat vlak onthoudt de  aanbieder er zich van om een dienst te verkopen dat bestaat uit namaak in de zin van de Wet op het intellectuele eigendom, of elk Attest waarvan de commercialisering gereglementeerd is krachtens wettelijke, reglementaire of contractuele beschikkingen  De  aanbieder is als enige verantwoordelijk voor de levering van de   attesten die hij op de Dienst voorstelt.

De  aanbieder verbindt zich ertoe om te goeder trouw te handelen betreffende de beschrijving die hij geeft bij de   attesten die hij op het platform voorstelt. Hij is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de vermeldingen die erop staan en hij verbindt zich ertoe om potentiële  Aanvragers niet te misleiden, zowel wat de kenmerken van het Attest als de toestand en de prijs ervan betreft. De  aanbieder geeft aan de Aanvragers alle informatie die hen moet toelaten om de essentiële kenmerken van het Attest te kennen (eventueel de samenstelling van het Attest, toebehoren in de prijs begrepen, oorsprong, wettelijke garantie, uitvoeringsmodaliteiten of alle andere contractuele voorwaarden enz.).

De  aanbieder verbindt zich er bovendien toe om ervoor te zorgen dat de illustraties in de beschrijving die hoort bij het Attest dat hij voorstelt (foto, tekening, enz.) in overeenstemming zijn met de afgebeelde    attesten, de rechten van derden niet schaden en geen inbreuk maken op de openbare orde of goede zeden. Hij garandeert aan BV ORDEO dat hij over de rechten beschikt, vooral over het intellectuele eigendomsrecht dat bij die illustraties hoort, en dat hij dus de toestemming heeft om ze te gebruiken bij de voorstelling van de   attesten.

Conform de bepalingen van de wet van 21 juni 2004 (Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique – Wet voor het vertrouwen in de digitale economie) zal BV ORDEO alle informatie die door de  aanbieder op het platform gezet is kunnen verwijderen indien een derde melding maakt van het ongeoorloofd of onwettelijk karakter van deze informatie.

4.3. Verplichtingen betreffende de prijs van de   attesten

De verkoopprijs van de   attesten wordt vrij bepaald door de  aanbieder, met respect voor de geldende wetten en reglementen.

Die prijs moet vermeld staan op het platform, met inbegrip van taksen en kosten (namelijk BTW, verpakkingskosten, milieubijdragen enz.),

Er zal, behalve uitdrukkelijke vermelding op de dienstfiche  aan De aanvrager geen andere som mogen aangerekend worden dan deze die op de Attestfiche van het Attest is vermeld. (bv extra staalname)

4.4. Verplichtingen betreffende de verkoop van de   attesten

De verkoopovereenkomsten van   attesten die door de  aanbieder voorgesteld worden op het platform, worden gesloten tussen de  aanbieder en de Aanvragers, onder de ontbindende voorwaarde dat het Attest  beschikbaar is binnen de 14 dagen.  De  aanbieder verbindt zich ertoe om op het platform enkel beschikbare   attesten aan te bieden, en om onverwijld elk aanbod van   attesten die niet meer beschikbaar zijn van het platform weg te halen. Enkel de  aanbieder is aansprakelijk in geval van onbeschikbaarheid van het Attest.

De aanbieder wordt door BV ORDEO geïnformeerd via e-mail, via API als hij deze optie kiest, en via zijn account Attesteo  als een Attest dat hij online gezet heeft het voorwerp uitmaakt van een bestelling door een Aanvrager.

De aanbieder moet dan de beschikbaarheid van het betreffende Attest bevestigen binnen een termijn van twee werkdagen volgend op de ontvangst van de informatie beschreven in de vorige alinea.

Ook verbindt de  aanbieder zich ertoe om regelmatig, en ten minste één keer per dag, zijn ontvangen e-mails te raadplegen op het adres dat hij aan BV ORDEO heeft doorgegeven bij het openen van zijn account, en nadien bij wijzigingen van deze informatie, zodat hij de lijst kent van    attesten die door de Aanvragers besteld werden.

De bevestiging van de beschikbaarheid van het Attest door de  aanbieder houdt de verplichting in de  aanbieder om het Attest/de   attesten te verzenden binnen de termijn die in paragraaf 4.5 (v) hierna beoogd wordt. Bij gebrek aan antwoord vanwege de  aanbieder binnen de termijn bepaald in de vorige alinea, wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden en de account van de  aanbieder wordt “on hold” gezet.

Ingeval van afwezigheid of onbeschikbaarheid van meer dan twee werkdagen, moet de  aanbieder het online zetten van zijn   attesten tijdelijk opschorten via de “on hold”-knop waarover hij op de Dienst beschikt.

De  aanbieder verbindt zich ertoe om ten minste 95 % uit te voeren van de bestellingen van   attesten die op het platform te koop worden aangeboden. Als hij daarbij in gebreke blijft, behoudt BV ORDEO zich het recht voor om de betrokken   aanbieder, voor zover hij ten minste 5  Verkopen gerealiseerd heeft, tijdelijk of definitief de toegang tot de Dienst te ontzeggen, door de huidige bepalingen op te schorten of te ontbinden onder de voorwaarden voorzien in artikel 7.

4.5. Verplichtingen betreffende de levering van de attesten

(i) In de beschrijving die hoort bij elk Attest dat hij op het platform voorstelt, moet de  aanbieder vermelden welke leveringswijze hij voor dat Attest voorstelt.

De volgende leveringswijzen kunnen aan De aanvrager worden voorgesteld, tegen de hierna omschreven voorwaarden:

                 – normale levering (standaard)

                 – spoedlevering ( optie)

                 – Digitale levering  (standaard)

                 – Levering op papier per post

De  aanbieder is verplicht om de leveringswijze te respecteren die de aanvrager kiest

De aanbieder kan weigeren om het bestelde Attest als normale levering af te leveren, welke ook de prijs van het Attest is. In dat geval moet hij die beperking uitdrukkelijk vermelden op de beschrijving die bij het Attest hoort. Bij gebrek daaraan zullen de criteria voor de keuze van de leveringswijzen toegepast worden die vermeld staan in de vorige paragrafen.

4.6. Verplichtingen betreffende klachten over de attesten

Over het algemeen verbindt de aanbieder er zich toe om te goeder trouw alles in het werk te stellen om zijn verplichtingen na te komen zodat hij een kwaliteitsvolle dienst verleent aan de Aanvragers.

De aanvrager heeft op elk moment de mogelijkheid om de  aanbieder te contacteren en om vragen of klachten over het besteld attest in te dienen via de berichtentool die ter beschikking is in het dashboard, meer bepaald om een beroep te doen op de tevredenheidsgarantie.

Naast de communicatietool is er ook een specifieke knop ter beschikking van elke Aanvrager in diens account, waarmee hij een klacht kan indienen bij de  aanbieder over de bestelde   attesten (bv. : attest niet ontvangen, geen afspraak gemaakt, no show…).

Na deze termijn behoudt de aanvrager de mogelijkheid om de  aanbieder te contacteren en om vragen te stellen over de bestelde   attesten via de berichtentool ter beschikking gesteld in het kader van de Dienst.

In geval van een klacht vanwege een Aanvrager betreffende een Attest, met inbegrip wanneer de  aanbieder op de hoogte gesteld werd van die klacht via het informatiekanaal dat hij in de Dienst ter beschikking heeft en/of via het sturen van een e-mailbericht vanwege Bv Ordeo,  zal de  aanbieder zijn uiterste best doen om het geschil met de aanvrager op te lossen. De betwistingen worden rechtstreeks tussen de aanvrager en de  aanbieder geregeld, eventueel met behulp van de berichtentool die hen ter beschikking wordt gesteld via de Dienst. De  aanbieder zal zijn uiterste best moeten doen om het geschil met De aanvrager in der minne te regelen.

In geval de  aanbieder zijn geschil met De aanvrager niet zou hebben kunnen oplossen binnen een termijn van 8 werkdagen vanaf ontvangst van de klacht, behoudt Bv Ordeo  zich het recht voor om, nadat hij de  aanbieder daarvan heeft ingelicht, over te gaan tot terugbetaling van het attest  aan de aanvrager. Dat zelfde bedrag zal nadien afgehouden worden van de bedragen die door BV ORDEO teruggestort moeten worden aan de  aanbieder omwille van de   attesten die via de Dienst door de  aanbieder werden verkocht.

Ingeval de aanvrager zijn recht op herroeping uitoefent, dan zal Bv Ordeo, in haar hoedanigheid van derde vertrouwenspersoon, aan de aanvrager het bedrag terugstorten van het attest, door het hercrediteren van zijn bankkaart. Dat bedrag zal daarna afgehouden worden van de bedragen die BV ORDEO aan de  aanbieder verschuldigd is omwille van de verkoop van   attesten. Niettemin, ingeval het account van de   aanbieder meer dan 150 € debet vertoont, dan zal het Attest dat door de aanvrager werd teruggestuurd, rechtstreeks door de   aanbieder aan de aanvrager terugbetaald worden.

BV ORDEO behoudt zich het recht voor om, met betrekking tot    aanbieders die ten minste 5 verkopen hebben gedaan, deze overeenkomst op te schorten of te beëindigen onder de voorwaarden voorzien in artikel 7 in het geval dat de  aanbieder een klachtenpercentage bereikt dat hoger is dan 5% van zijn bestellingen sinds de opening van zijn account.

4.7. Niet-nakoming van verplichtingen door de  aanbieder

Er wordt aan herinnerd dat  BV ORDEO zich het recht voorbehoudt om de toegang tot de dienst aan de betrokken  aanbieder definitief of tijdelijk op te schorten in geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen, zoals bepaald in artikel 7.

5. Financiële bepalingen

Voor elke bestelling van   attesten die een  aanbieder ontvangt, zal BV ORDEO vanwege de   aanbieder een commissieloon krijgen dat gelijk is aan een percentage van het overeenstemmende bedrag, inclusief de verschuldigde BTW en/of een vast maandelijks bedrag in functie van het door de  aanbieder gekozen abonnement.

Download het document

BV ORDEOzal aan de aanbieder het totaalbedrag van de betrokken bestelling doorstorten, na bevestiging door De aanvrager van de ontvangst van het aangekochte Attest / de aangekochte   attesten.

In geval annulatie van de bestelling door de aanbieder houdt BV ORDEO de commissie in. Ook in geval van gemotiveerde herroeping door de klant houdt Bv Ordeo de commissie in.

De facturatie & doorbetaling door Bv Ordeo aan de  aanbieder gebeurt na levering van het attest & uiterlijk binnen de 16 dagen na bestelling.

De betaling zal gebeuren door storting op de bankrekening waarvan de gegevens door de   aanbieder werden meegedeeld via “Mijn account”.

BV ORDEObehoudt zich het recht voor om de betaling van de aan de   aanbieder verschuldigde bedragen op te schorten indien deze zijn verplichtingen niet nakomt.

6. Evaluatie van de   aanbieders

BV ORDEO stelt de Aanvragers middelen ter beschikking die hen toelaten om de prestaties van de   aanbieders te evalueren na bevestiging van de ontvangst van het bestelde Attest; zo kunnen de Aanvragers de   attesten selecteren bij de meest betrouwbare   aanbieders die het best de gebruiksvoorwaarden van het platform naleven.

De evaluatie gebeurt volgens evaluatiecriteria en door het toekennen van sterren.

BV ORDEO behoudt zich het recht voor om tijdelijk of definitief de toegang tot de Dienst te ontzeggen aan de  aanbieder die minstens 5 verkopen gedaan hebben en een evaluatie kregen van minder dan 4, waarbij de huidige overeenkomst wordt opgeschort of opgezegd onder de voorwaarden voorzien in artikel 7.

Automatische regels zullen worden toegepast in het geval de   aanbieder zijn verplichtingen niet nakomt.

Als een van de volgende regels wordt aangetoond, wordt de   aanbiedersaccount automatisch “on hold” gezet:

    – Gemiddelde score: 3.5/5 (Herinnering aanvaardbare score: 4 / 5)

    – Aanvaardingspercentage: 93% (Herinnering aanvaardbaar percentage: 95%)

    – Klachtenpercentage: 7% (Herinnering aanvaardbaar percentage: 5%)

    – Spontane terugbetaling: 7% (Herinnering aanvaardbaar percentage: 5%)

Als een van de volgende regels wordt aangetoond, wordt de   aanbiedersaccount automatisch gedeactiveerd:

    – Gemiddelde score: 3 /5 (Herinnering aanvaardbare score: 4/5)

    – Aanvaardingspercentage: 90% (Herinnering aanvaardbaar percentage: 95%)

    – Klachtenpercentage: 10% (Herinnering aanvaardbaar percentage: 5%)

    – Spontane terugbetaling: 10% (Herinnering aanvaardbaar percentage: 5%)

7. Opschorting – Beëindiging

7.1 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden voor onbepaalde tijd gesloten. Elke partij kan de AGV derhalve te allen tijde beëindigen, zonder dat zij dit hoeft te rechtvaardigen, door middel van een opzeggingstermijn van twee maanden.

7.2 In geval van niet-nakoming door de professionele  aanbieder van één van zijn verplichtingen, kan Bv Ordeo, na een ingebrekestelling op welke wijze dan ook, die gedurende 15 dagen zonder gevolg is gebleven, het huidige Contract beëindigen door middel van een eenvoudige aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

7.3 In geval van ernstige en/of herhaaldelijke niet-nakoming door de  aanbieder van zijn verplichtingen of die zijn rekeningen betreffen, zoals maar niet beperkt tot: fraude, beledigende opmerkingen, namaak, schending van rechten van derden, het niet naleven van minstens één van de kwaliteitsindicatoren (…), kan BV ORDEO deze AGV beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de  aanbieder aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

8. Online geschillenregeling

Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor online geschillenbeslechting opgericht, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van online-geschillen tussen consumenten en professionelen in de Europese Unie vergemakkelijkt.

Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

De  aanbieder verbindt zich ertoe zijn medewerking te verlenen om deze klachten correct op te volgen en te behandelen.

9. Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens als ” aanbieder” worden verwerkt door  Bv ORDEO, door Attesteo.be, door Stripe.com (betalingsverwerker), en door partners voor prospectie van klanten via electronische weg.

BV ORDEO maakt gebruik van cookies.

Wat betreft de gegevens met betrekking tot de bestellingen van attesten van de  aanbieder die in het kader van de dienst worden verzameld, zal BV ORDEO de Aanvragers informeren dat deze bestemd zijn voor BV ORDEO en dat de informatie die nodig is voor de levering van de attesten uitsluitend voor dit doel zal worden overgedragen aan de  aanbieder.

De  aanbieder verbindt zich er onherroepelijk toe om de persoonsgegevens van De aanvrager die hem door BV ORDEO worden meegedeeld, uitsluitend te gebruiken voor de levering van de   attesten en om hem in staat te stellen zijn wettelijke verplichtingen na te komen. De aanvrager verbindt zich ertoe geen enkele kopie te bewaren zodra het (de) bestelde Attest(en) is (zijn) verzonden. Elk ander gebruik, verhuur, verkoop, wederverkoop of kopie door de  aanbieder is verboden. In dit verband kan de  aanbieder per e-mail informatie over de Dienst ontvangen van  Ordeo Bv.

10. Bestrijding van fraude

Om fraude (niet-levering van klanten, onbetaalde facturen, …) of ongepast gedrag van de  aanbieder (klachten, slechte beoordelingen of lage tevredenheidsgraad, …) te bestrijden en zo de Gebruikers van de Dienst een optimale kwaliteit van de dienst te garanderen, worden de persoonlijke gegevens van de  aanbieder die op het platformworden verzameld, door BV ORDEO verwerkt om het niveau van frauderisico en van vertrouwen in verband met de   aanbiedersaccount te bepalen. Bij deze analyse kan BV ORDEO zijn dienstverleners betrekken die gespecialiseerd zijn in de preventie van frauderisico’s om de analyse te verfijnen. Sommige van deze dienstverleners ontvangen ook de resultaten van de uitgevoerde analyse en kunnen deze voor zichzelf gebruiken om hun eigen incidentendossiers aan te vullen. Bepaalde gegevens met betrekking tot de terminal die gekoppeld is aan de   aanbiedersaccount kunnen ook naar de Verenigde Staten worden overgedragen.

Deze overdracht is onderworpen aan de “Safe Harbor”-certificering, die een niveau van bescherming van persoonsgegevens garandeert dat vergelijkbaar is met dat van de Franse wetgeving (Beschikking 2000/520/EG van de Europese Commissie van 26 juli 2000).

De berichten die tussen de  aanbieder en de aanvrager worden uitgewisseld via attesteo.be , worden door BV ORDEO bewaard en kunnen worden gebruikt om ongepast gedrag van de  aanbieder te bewijzen.

BV ORDEO kan, afhankelijk van de resultaten van de controle op de rekeningen van de  aanbieder (bij de registratie en tijdens de levensduur van de rekening), de vertrouwensindex die aan de rekening van de  aanbieder wordt toegekend of het gedrag van de  aanbieder, maatregelen nemen zoals de weigering om de  aanbieder te registreren op de Marktplaats, de tijdelijke schorsing of de definitieve sluiting van de rekening van de  aanbieder. Deze maatregelen kunnen ook tot gevolg hebben dat de betalingen van de  aanbieder worden opgeschort in het geval dat de  aanbieder niet heeft geleverd of niet kan leveren. Het optreden van een incident (niet-levering, niet-betaling met betrekking tot Ordeo.be, afsluiting van de rekening, negatieve vertrouwensindex…) kan leiden tot de registratie van de gegevens met betrekking tot de rekening in het waarschuwingsdossier Bv Ordeo, waardoor BV ORDEO bij de volgende aansluitingen of registraties van de   aanbieders aanvullende verificaties kan uitvoeren of de registraties van   aanbieders kan weigeren.

11. Intellectuele eigendom

11.1 – Alle teksten, commentaren, werken, illustraties, werkstukken en beelden die op het platformworden weergegeven of afgebeeld, vallen onder de auteursrechten en onder het intellectuele eigendomsrecht, tijdens de hele duur van deze rechten en voor de hele wereld. Uit hoofde daarvan en in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op het intellectuele eigendomsrecht, wordt enkel het gebruik toegestaan voor privédoeleinden, met voorbehoud van bepalingen in de Wet op het intellectuele eigendomsrecht die daarvan verschillend of meer beperkend zouden zijn. Elke reproductie, voorstelling, geheel of gedeeltelijk, van het platform en/of het geheel of een gedeelte van de elementen die op het platformstaan of er deel van uitmaken, is strikt verboden.

11.2. – De handelsnamen, merknamen en logo’s op deze Site zijn beschermd door het merkenrecht. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van één van deze tekens is strikt verboden en moet vooraf aan de houder van het merk worden aangevraagd.

11.3 – Bepaalde   attesten maken het voorwerp uit van persoonlijke en specifieke gebruiksrechten inzake het kopiëren, openbaar maken, verhuren enz. U moet de contractuele voorwaarden nakomen die op die   attesten van toepassing zijn, en BV ORDEO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik, in dat kader, van die   attesten.

12. Aansprakelijkheid

De  aanbieder garandeert BV ORDEO en stelt Bv Ordeo, op diens eerste verzoek, schadeloos voor elke schade die BV ORDEO geleden heeft en voor elke aansprakelijkheidsvordering ingesteld tegen BV ORDEO om reden dat de  aanbieder een recht van een derde persoon, waaronder een aanvrager, geschonden heeft, of deze schade nu voortkomt uit de verkoop van   attesten, het gebruik dat de  aanbieder van de Dienst maakte of elk ander feit dat hem ten laste kan worden gelegd.

De aansprakelijkheid van BV ORDEO tegenover de aanbieder beperkt zich tot feiten die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de Dienst en is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestellingen van de afgelopen maand. BV ORDEO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, in het bijzonder het verlies van een kans om attesten te verkopen bij onbeschikbaarheid van de Dienst. BV ORDEO kan ook niet aansprakelijkheid worden gesteld bij verkeerd gebruik van de Dienst door de  aanbieder.

BV ORDEO wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor verkopen gesloten tussen aanbieders en Aanvragers via haar Dienst. Elke klacht betreffende de   attesten (beschrijving, levering, gebruiksvoorwaarden, enz.) waarvan BV ORDEO in kennis gesteld wordt, zal overgemaakt worden aan de betrokken   aanbieder, die de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid op zich neemt.

13. Gedeeltelijke nietigheid

Indien één of meer bepalingen van deze  AGV  aanbieders als ongeldig zouden worden beschouwd of ongeldig zouden worden verklaard in toepassing van een wet, een reglement of een definitieve beslissing van een bevoegde gerechtelijke instantie, dan blijven de andere bepalingen volledig van kracht.

14. Toepasselijk recht / Toekenning van bevoegdheden

Deze  Algemene Gebruiksvoorwaarden aanbieders zijn onderworpen aan het Belgische  recht.

Voor elk geschil dat zou ontstaan tussen BV ORDEO en een professionele   aanbieder met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van dit contract, kunnen de partijen, voorafgaand aan elke gerechtelijke procedure, een beroep doen op de Bemiddelaar van Ondernemingen waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

https://belmed.economie.fgov.be/belmed-web/

In toepassing van deze bemiddelingsclausule zijn alle uitwisselingen tussen de partijen vertrouwelijk voor onbepaalde tijd, tenzij de partijen anders overeenkomen.

De duur van de bemiddeling mag niet langer zijn dan 3 maanden, tenzij de partijen anders overeenkomen.

    Winkelwagen